http://www.lwucpa.com.hk/icon/logo.gif

http://www.lwucpa.com.hk/icon/traditional.gifhttp://www.lwucpa.com.hk/icon/simplify.gifhttp://www.lwucpa.com.hk/icon/eng.gif

http://www.lwucpa.com.hk/icon/ct_contact_us.gif
http://www.lwucpa.com.hk/icon/ct_staffs0.gif
http://www.lwucpa.com.hk/icon/ct_enquiries.gif

 

 

 

 


   最後更新日期:
   30.01.2018

 

 

 

 

聯絡我們 / 員工

員工

地址

:香港中環皇后大道中二二八至二三八號

 

  聯業大廈三樓 A

 

 

電話

:  (852) 2543 0013

傳真

:  (852) 2543 0191

 

 

名稱

 

電子郵件地址

Mr. Andy, Chan

andy@lwucpa.com.hk

Mr. Gary, Chow

gary@lwucpa.com.hk

Mr. Ernest, Kwok

ernest@lwucpa.com.hk

Miss Melody, Auyeung

melody@lwucpa.com.hk

 

 

 http://www.lwucpa.com.hk/contact_us/staffs/staffs.jpg

 

 

 

 

 

 

 

關於我們 | 網頁指南 | 免責條款 | 聯絡我們 | ©2004 胡明偉會計師事務所. 版權所有 .

 

web tracker